İşveren Teşvik Priminin (5510 S.Yasa) Muhasebe Kaydı Hakkında Bir Öneri

Nejatkan.com

 
PDF Yazdır
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 38
ZayıfMükemmel 
Yazar Dr. Cavit NEJATKAN   
Pazar, 07 Haziran 2009 22:06

5510 SAYILI YASA GEREĞİ İŞVEREN VE GENÇ ÇALIŞAN TEŞVİK İNDİRİMİNİN

MUHASEBE KAYDI HAKKINDA BİR ÖNERİ

Sosyal Güvenlik Kurumunca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81’nci maddesinin (ı) bendine dayanılarak yayımlanan 13.11.2008 tarih ve 2008-93 sayılı Genelgede özel sektör işverenlerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin işveren hissesine ait beş puanlık kısmının Hazinece karşılanmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Söz konusu Genelgede belirtilen sigorta primi desteğinden özel sektör işyeri işverenleri yararlanacak olup işyeri sigorta numarası (mahiyet kodu) (1) ve (3) ile başlayan işyerleri ile resmi nitelikte olduğu halde işyeri başlangıç numarası (2) olarak tescil edilmiş işyerlerinin bu destekten yararlanmaları mümkün değildir. Özel nitelikteki bina inşaatı ile ihale konusu işyeri işverenleri (işyeri başlangıç numarası (4) olan işverenler) ile birlikte iş hanı yönetimleri ile apartman yönetimleri de beş puanlık destekten yararlanabileceklerdir.

Buna karşın, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılardan dolayı Kanunun 81’nci maddesinin (ı) bendinin açık hükmü nedeniyle; aday çırak, çırak ve öğrencilerden, harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlardan, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklulardan, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerden dolayı ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi bulunmamaları nedeniyle; prim indiriminden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Söz konusu indirimin muhasebe kaydı konusunda değişik fikirler olmakla beraber kanımca en uygun olacak kaydın aşağıdaki şekliyle yapılmasında yarar vardır.

Örnek : A işletmesinde çalışan 2 personel aldığı aylık brüt ücret 1000,00 TL, sigorta primi oranı  (İşv.His.dahil) %33, İşsizlik Primi oranı (İşv.His.dahil) %3 şeklinde düşünüldüğünde personel ücreti ile ilgili yapılması gereken muhasebe kaydı ;

------------------------------ / -----------------------------   

720/ 730/ 740/ 760/ 770/ …                  1 000,00

-         Personel Ücreti……1 000,00

 

720/ 730/ 740/ 760/ 770/ …                     210,00

-         SGK İşv.His. …………190,00

-         İŞS. İşv.His.  ……..…  20,00

 

181 (Gelir Tahakkukları)                                50,00

-         5510 İşv.Teşv.İnd. …. 50,00

  

                                335 (Personele Borçlar)                      716,50

·         Pers.Net Ödenen ……… 766,50 

 

                                360 (Ödenecek Vergi Ve Fonlar)         133,50     

·         G.Stopaj ……………….   127,50

·         Damga Vergisi ……….       6,00

  

                                361 (Öd. Sos.Güv.Kes.)                      360,00

·         İşçi SGK. Primi ………   140,00

·         İşçi İŞS.  Primi ………     10,00

·         İşv. SGK Primi ………    190,00

·         İşv. İŞS. Primi ………       20,00             

 

602 (Diğer Gelirler)                              50,00

·         5510 Yasal İnd. ……       50,00

---------------------------- / -------------------------------

Tahakkuk eden Sigorta priminin Ödeme Kaydı;

------------------------------- / ------------------------------

361 (Öd. Sos.Güv.Kes.)                                     360,00

-         SGK Primi ……….. 330,00

-         İŞS  Primi ………..    30,00

 

181     (Gelir Tahakkukları)          50,00

                              5510 İşv.Teşv.İnd. …. 50,00

                         100 / 102 (Kasa / Banka)        310,00

----------------------------- / ----------------------------------

 

Bu işlemin muhasebeleştirilmesi sırasında bazı hususları dikkate alarak hareket etmek yerinde olacaktır. Şöyle ki ;

 

Destekten yararlanmak isteyen özel sektör işverenlerinin, Kuruma 1,00 TL üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel borcunun bulunmaması gerekmektedir. Söz konusu destekten işyeri bazında yararlanılacak olup birden fazla işyeri tescili bulunan işverenler muaccel borcu bulunmayan işyeri için destek unsurundan yararlanabileceklerdir.

 

Kuruma borcu bulunmayan özel nitelikteki işyeri işverenlerinin söz konusu sigorta primi desteğinden yararlanabilmeleri için, aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi aşamasında kanun türü olarak 5510 sayılı Kanun türünü seçmeleri ve aylık prim ve hizmet belgelerini süresi içinde kuruma vermeleri gerekmektedir. Bunun yanında sigorta primlerinin Hazinece karşılanmayan kısmı süresi içinde ödenmek zorundadır. Hazine yardımlı olarak tahakkuk ettirilmiş sigorta primlerinin süresinde ödenmemesi halinde işveren payı desteğinden yararlanılamayacak; tahakkuk eden sigorta primlerinin tamamı (Hazine desteği olan kısmı da dahil) gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.   

 

Diğer taraftan genç işçi ve kadın çalışan istihdamından kaynaklanan 5 yıllık kademeli işveren desteğinde de durum aynı olup muhasebe kayıtları da aynı şekilde yapılmalıdır.

 

Bütün bu açıklamalar ışığında, personel maaş tahakkuku sırasında işveren teşvik priminin 181 (Gelir Tahakkukları) hesabında izlenmesi, diğer taraftan da 602 (Diğer Gelirler) hesabına aktarılması ;

1-     Dönemsellik ilkesi açısından

2-     Ödendiği taktirde indirimden yararlanılabilirlik

Açısından önem arz etmektedir. Başka bir değişle, yasal olarak Sigorta Primi ödenmediği taktirde teşvik iptal ediliyorsa, bu durumda muhasebe kaydının da buna paralel olarak düzeltilmesi gerekmektedir.

 

Ücret tahakkuku yapıldığı tarihte Gelir Tahakkukları ve Diğer Gelirler Hesabı karşılıklı çalışacak, ödeme tarihinde (Ertesi Ay) eğer Sigorta Primi ödenmiş ise Gelir Tahakkukları hesabı yukarıda belirtildiği şekilde kapatılmalıdır. Ödenmediği taktirde yapılacak kayıt aşağıda belirtildiği şekilde olmalı ;

---------------------------- / ---------------------------

602 (Diğer Gelirler)                                 50,00 

 

                           181 (Gelir Tahakkukları)          50,00

-------------------------- / -----------------------------

 

Sonuç olarak dikkat edilmesi gereken en önemli husus işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna her hangi bir borcunun bulunmamasının yanı sıra Sigorta Priminin yasal süresinde ödenmiş olması gerekmektedir. Aksi taktirde teşvikten yararlanmanın mümkün olmayacağı çok açıktır.

 

S.M. MALİ MÜŞAVİR Dr. Cavit NEJATKAN

 

 

 
Anasayfa

[+]
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color